Menu Zavřeno

Komunální volby 2018

Piráti vyplouvají do komunálních voleb v Černošicích se silnou posádkou, komplexním programem a upřímným zájmem o naše město.

JAKÉ BUDOU ČERNOŠICE POD PIRÁTSKOU VLAJKOU?

1. Vzdělané, společenské a kulturní

 • Budeme prosazovat lepší komunikaci mezi školou, městem, rodiči a dětmi. Využijeme možnosti 21. století ke zlepšení úrovně vzdělanosti žáků. Nabídneme pomoc s organizací seminářů, exkurzí a přednášek se zaměřením na další osobní rozvoj pedagogů i pro jejich větší přehled a vědomí o světě.
 • Budeme prosazovat obnovu a modernizaci zelených ploch, parků a sportovišť. Budeme proti nekoncepčnímu rozšiřování zástavby. Podpoříme technologické inovace a občanskou vybavenost.
 • Vybavíme město užitečnými aplikacemi, které pomohou lepší organizaci občanů a služeb. Vytvoříme koordinační platformu dobrovolníků v případě krizí, jako jsou například povodně.
 • Otevřeme veřejnou diskuzi o participativním rozpočtu a připravíme koncept jeho využití v Černošicích.
 • Budeme podporovat kulturní a společenský rozvoj města, spolků a sportovních organizací. Budeme hájit zájmy tradičních skupin a podporovat vznik nových. Podpoříme navýšení grantů v oblasti práce s mládeží, kultuře i sociální oblasti a budeme prosazovat dvoukolové grantové řízení.

2. Zodpovědné

 • Nebudeme zahajovat velké stavební projekty bez řádného zhodnocení situace. Při příchodu případných investorů budeme hájit zájmy města před zájmy investorských skupin.
 • Budeme naslouchat výstupům poradních orgánů města, jako jsou komise a výbory. Před důležitými rozhodnutími budou předcházet odborné diskuze.
 • Při pozitivním ekonomicko-hospodářském vývoji a plynulém snižování městského dluhu snížíme daň z nemovitosti.
 • Budeme přistupovat racionálně ke schválenému strategickému plánu a povedeme vždy konstruktivní diskuzi k zamýšleným projektům.
 • V rámci modernizace železnice budeme aktivně prosazovat šetrný přístup vůči možnému negativnímu rozdělení obce a vůči dopadům na životní prostředí s cílem zachování kvalitní a dostatečné dopravní obslužnosti města.

3. Ohleduplné a solidární

 • Dohlédneme na kvalitu poskytovaných služeb pro seniory či nějakým způsobem znevýhodněné obyvatele. Budeme podporovat prostředí pro vznik a příchod subjektů, které mají sociální služby jako svůj hlavní zájem, ať už se bude jednat o soukromé podnikání či o neziskové organizace.
 • Budeme hledat všechny cesty možné podpory a pomoci seniorům nebo znevýhodněným osobám a dohlédneme na to, aby těmto lidem město komplikovalo život co nejméně.
 • Pro obě skupiny zřídíme „help point“, kde se jim dostane pomoc či rada.

4. Čisté a ekologické

 • Budeme prosazovat modernizaci a rozšíření servisu poskytovaného TS.
 • Podpoříme koncept polozapuštěných kontejnerů a rozšíření o další možnosti třídění odpadů.
 • Podpoříme osvětu o odpadovém hospodářství. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
 • Zahájíme diskuzi nad vlastní kompostárnou, případně se pokusíme vyjednat výhodnější podmínky kompostování v okolí.
 • Leading by example: zřídíme sběrné kontejnery odpadu i na úřadech a školách.