Menu Zavřeno

Modernizace trati pohledem černošických Pirátů

Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní cesty v poslední době zintenzivnila svou aktivitu na poli případné modernizace trati procházející územím naší obce, je možné, že město Černošice bude s investorem v dohledné době jednat o podobě modernizovaného úseku. Přestavbu trati s parametry koridoru pro dálkovou dopravu nadále nevnímáme jako vhodné řešení, jsme pro odklon tranzitní dopravy do tunelu mimo území města a využívání naší trati jen pro příměstskou osobní a místní nákladní dopravu. Vzhledem k současné situaci však vnímáme potřebu být připraveni na všechny varianty a proto chceme představit vizi černošických Pirátů týkající se vhodné výsledné podoby modernizovaného úseku, zvláště pak řešení prostoru zastávek a způsobu řešení vlastního procesu stavby pro případ, že k přestavbě skutečně dojde. V současné době není znám návrh projektu, který by bylo možné hodnotit, či se k němu konkrétně vyjádřit. Nechceme proto komentovat žádné va-rianty, protože jejich provedení neznáme. Představujeme náš pohled na ideál příměstské trati procházející městem.

V případě modernizace trati budeme důsledně dbát na minimalizaci hluku a ochranu obyvatel. Řešením je především nasazení moderních vozidel a taková rychlost v celém úseku trati, aby nedocházelo k nežádoucímu brzdění a zrychlování vlaků. Jsme proti plošné výstavbě vysokých protihlukových stěn. V úsecích, kde to bude technicky možné, podpoříme užití nízkých protihlukových stěn opticky nenarušujících ráz města. K dodržení hlukových limitů budou navíc užita individuální protihluková opatření na budovách, která budou plně hrazena investorem stavby. Velmi diskutovaným tématem je podoba zastávek v Černošicích a Mokropsích. Obě zastávky by se dle našeho názoru měly stát pevnější součástí veřejného prostoru. Jedná se především o zakomponování nástupišť do okolí s přihlédnutím k nutné míře bezpečí.

V případě černošické zastávky jsme pro velmi citlivé řešení respektující její historický charakter. současná budova na pražském nástupišti by měla být zrekonstruována, či nahrazena replikou, měl by být zachován a zrestaurován přístřešek k ní přiléhající. Součástí interiéru budovy by mělo být zázemí pro provoz kavárny. Zastřešený prostor obou nástupišť by měl být dostatečně robustní pro pokrytí špičkové poptávky, normy pro potřebné zastřešení vnímáme jako nedostatečné a navrhujeme větší plochy. V prostoru berounského nástupiště navrhujeme zhotovení přístřešku charakterově i materiálově korespondujícího s budovou na pražském nástupišti v dostatečné délce. Takovéto přístřešky prosazujeme navzdory převažujícímu názoru zástupců koalice, kteří chtějí užít modernější konstrukce, které dle našeho názoru naruší tradiční ráz zastávky. Vzhledem k tomu, že se objevila možná a zatím nejistá varianta nutného rušení přejezdů, jsme pro zachování přechodu alespoň pro pěší a cyklisty, tak aby nedošlo k nežádoucímu rozdělení města. Z toho důvodu je zásadním bodem také vybudování dostatečně prostorného a přístupného podchodu v místě podchodu současného s prostorným schodištěm se začleněnou bezbariérovou rampou a výtahy na obou nástupištích. Samozřejmostí je užití automatizovaného audiovizuálního informačního systému pro cestující, vytvoření dostatečného počtu stání pro kola a zbudování parkovacích míst K+R na silnici II/115 podél berounského nástupiště. Nově by měla být tato část silnice zklidněna s ev. zvýšením její úrovně a užitím retardérů.

V případě zastávky Mokropsy je zvažována varianta, kdy dojde ke zrušení současného ostrovního nástupiště mezi kolejemi, semknutí kolejí k sobě a vybudování postranních nástupišť, jako je tomu v Černošicích. V takovém případě se nebráníme modernějšímu pojetí zastávky podle nového architektonického návrhu. A to i vzhledem k nevyhovujícímu stavu a umístění současné budovy. Naší vizí je moderní budova, přiléhající k pražskému nástupišti s čekárnou a zázemím pro kavárnu s navazujícím celistvým přístřeškem nad pražským nástupištěm a symetricky umístěným přístřeškem nad nástupištěm berounským. Budova by měla vhodným způsobem komunikovat s prostorem při ulici Zdeňka Lhoty. Prostorná zastřešená schodiště a prostorný podchod mají doplňovat charakter zastávky a vizuálně korespondovat s podobou nádražní budovy. Dostatečné množství parkovacích míst podél zklidněné ulice Zdeňka Lhoty, krytá místa pro uložení kol jsou opět samozřejmostí.

Velice citlivě vnímáme obavy občanů z možného nežádoucího vlivu stavby na statiku budov či záboru částí jejich pozemků, které by si rekonstrukce mohla vynutit. V tomto směru vyzýváme k otevřenému dialogu města a občanů a v případě, že dojde k výše uvedeným skutečnostem, samospráva musí trvat na zajištění dohledu nad průběhem stavebních prací, v případě nutného záboru částí pozemků na poskytnutí náležitých kompenzací, stejně jako na vyplacení náležitých kompenzací za případné škody na majetku. To vše ke spokojenosti našich občanů.

Za Piráty Jan Biskup, člen dopravní komise města

Článek vyšel v dubnovém čísle Informačních listů.