Menu Zavřeno

Doprava

Často diskutovaným tématem je problematika kvalitní dopravní obslužnosti města Černošice, jejíž zajištění a udržení je jednou z hlavních priorit programu Pirátů.

Dopravní vztahy mezi Černošicemi a Hlavním městem Prahou jsou historicky velice silné a v blízké i vzdálenější budoucnosti lze čekat jejich posilování. Posilování přepravních vztahů vnímáme i dnes, respektive při pohledu do blízké minulosti. Ilustruje ho jak nárůst obsazenosti osobních vlaků, tak i nárůst hodnot intenzit dopravy na silnici II/115, které při celostátním sčítání dopravy v roce 2016 zaznamenaly relativní nárůst oproti roku 2011 o 30% v případě celodenních intenzit a o výrazných 49% v případě hodinové špičkové intenzity. Jako zásadní proto vnímáme vytvoření podmínek pro optimální součinnost železniční a silniční dopravy tak, aby v budoucnu bylo možné vyhovět přepravním potřebám obyvatel Černošic.

Výrazný dopad na dopravní obslužnost bude mít plánovaná modernizace železničního koridoru procházejícího Černošicemi. Modernizace trati je součástí závazku České republiky z 90. let přizpůsobit své čtyři tranzitní koridory standardům Evropských železničních koridorů, což souvisí mimo jiné s navýšením jejich kapacity a zvýšením traťové rychlosti.

Černošičtí Piráti zastávají názor, že modernizace koridoru ve stávající stopě není vhodným řešením ani z hlediska potřeb Evropského tranzitního koridoru, ani z hlediska potřeb regionální dopravy, navíc při možném zvýšení ekologické zátěže pro údolí řeky Berounky. Modernizace ve stávající stopě s jejími dílčími úpravami nezajistí dostatečné zvýšení traťové rychlosti. Přinese sice jisté navýšení kapacity, ale toto navýšení kapacity v budoucnu nebude dostačovat požadavkům příměstské dopravy, nákladní dopravy a národní i nadnárodní dálkové osobní dopravy. Jako jediné vhodné řešení vnímáme vedení koridoru v nové stopě, ideálně s parametry vysokorychlostní trati mimo katastrální území obce Černošice, a minimalistickou modernizaci trati pro příměstskou osobní dopravu a potřeby nákladní dopravy obsluhující železniční stanice v údolí Berounky.

Vzhledem k tomu, že státní orgány v současné době takovéto řešení fakticky nepřipravují a prosazují modernizaci ve stávající stopě, vnímáme připravovanou modernizaci koridoru v Černošicích jako provizorní řešení. Budeme nadále prosazovat odklonění dálkové dopravy mimo Černošice. Je velmi pravděpodobné, že si v budoucnu nárůst dálkové osobní a nákladní dopravy výstavbu nové trati vyžádá.

Naším záměrem je proto v rámci jednání se stáními orgány prosazovat co nejšetrnější řešení modernizace a řešení co nejvhodnější pro kvalitní dopravní obslužnost Černošic s ohledem na ochranu soukromého majetku v ochranném pásmu dráhy. Jsme zásadně proti plošné výstavbě vysokých protihlukových stěn a v rámci nutné ochrany proti hluku podpoříme použití moderních nízkých absorbérů hluku, v případě zvažovaných vložených kolejových spojek použití výhybek s přestavitelnými srdcovkami. V neposlední řadě si uvědomujeme nutnost výstavby prostorných a přístupných podchodů pro pěší a cyklisty tak, aby nedošlo k prostorovému rozdělení obce v případě zrušení některých přejezdů.